Kontakt os

+45 70 27 50 50

pratec@pratec.dk

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

 

Salgs- og leveringsbetingelser LIFTER NORDIC,

 EN AFDELING AF PRATEC GROUP ApS

     Karetmagervej 17 A, DK 7000 Fredericia

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for ethvert salg foretaget af LIFTER NORDIC med mindre andet skriftligt er aftalt.

1. Leveringsvilkår

Levering finder sted i henhold til EXW (Ex Works), Incoterms 2000, Karetmagervej 17 A, DK-7000 Fredericia, Danmark.

2. Betalingsvilkår

Betaling sker i danske kroner med mindre andet aftales skriftligt. Betaling skal ske
direkte til LIFTER NORDIC eller til en bank anvist af LIFTER NORDIC. Omkostningerne ved overførsel af købesummen er LIFTER NORDIC uvedkommende. Hvis betaling ikke sker på forfaldstidspunktet, vil der blive beregnet en rente på 1% pr. påbegyndt måned.

3. Ejendomsforbehold

LIFTER NORDIC bevarer ejendomsretten til de leverede varer, indtil hele købesummen med renter, omkostninger m.v. er betalt.

4. Forsinkelse

Hvis der opstår forsinkelse med levering, vil køber blive informeret herom. Køber opnår i
tilfælde af forsinkelse ikke andre rettigheder, end at køber kan annullere aftalen, forudsat at forsinkelsen er væsentlig for køber. Annullering af aftalen kræver endvidere, at køber efter det aftalte leveringstidspunkt har fremsendt skriftlig anmodning til LIFTER NORDIC med anmodning om levering indenfor 8 dage. Såfremt levering ikke finder sted inden udløbet af 8-dages fristen, kan køber annullere købet.

LIFTER NORDIC har intet ansvar for forsinkelse udover det i nærværende punkt anførte, herunder for eventuelle økonomiske konsekvenser af forsinkelsen.

5. Reklamationer og ansvar for mangler

Enhver risiko for varerne overgår til køber på tidspunktet for levering af varerne. Køber
forpligter sig til at gennemgå det solgte ved leveringen. Ethvert krav vedrørende varernes kvantitet skal fremsættes straks ved leveringen. Krav vedrørende varernes kvalitet skal ske skriftligt til LIFTER NORDIC inden 48 timer efter leveringen. Hvis LIFTER NORDIC ikke har modtaget reklamation indenfor den anførte frist, bortfalder købers indsigelser mod kvantitet og kvalitet.

LIFTER NORDIC er forpligtet til at afhjælpe alle mangler, som skyldes fejl i konstruktion,
materiale eller fremstilling. LIFTER NORDIC afgør selv, om afhjælpningen skal ske ved reparation eller udskiftning af den/de defekte dele.

LIFTER NORDIC' ansvar omfatter kun mangler, som viser sig inden ét år fra den dag, det solgte blev leveret.

LIFTER NORDIC har intet ansvar for mangler udover det i nærværende punkt anførte. Dette gælder ethvert tab, manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt arbejds-fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab.

6. Garantibestemmelser

Medmindre andet udtrykkeligt er aftale ydes der ikke nogen garanti mod fejl og mangler, udover den i pkt. 5 anførte reklamationsret.

Såfremt LIFTER NORDIC har påtaget sig at yde garanti omfatter denne alene fejl og mangler vedrørende konstruktion, materiale og fremstilling. En af LIFTER NORDIC ydet garanti omfatter ikke fejl og mangler, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, urigtig montering, ændringer foretaget af køber eller forkert brug af varen. Garantien omfatter endvidere ikke normal slitage og forringelse. LIFTER NORDIC garantiforpligtelse forudsætter, at køber dokumenterer, at en konstateret fejl eller mangel ikke skyldes mangelfuld vedligeholdelse, urigtig montering, ændringer foretaget af køber, forkert brug af varen eller normal slitage og forringelse. Garantien er endvidere betinget af, at køber dokumenterer, at varen er korrekt serviceret i henhold til LIFTER NORDIC' manual.

Køber skal give LIFTER NORDIC skriftlig meddelelse om fejl eller mangler ved det solgte senest 10 dage efter, at fejlen eller manglen er eller burde være konstateret af køber. Såfremt køber ikke underretter LIFTER NORDIC inden udløbet af denne frist og inden udløb af garantiperioden, mister kunder retten til at fremsætte krav i anledning af fejlen eller manglen.

LIFTER NORDIC er forpligtet til at afhjælpe alle mangler, som er omfattet af en af LIFTER NORDIC ydet garanti. LIFTER NORDIC afgør selv, om afhjælpningen skal ske ved reparation eller udskiftning af den/de defekte dele.

LIFTER NORDIC har intet ansvar i øvrigt for sådanne mangler. Dette gælder ethvert tab, manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab.

7. Produktansvar

Køber skal holde LIFTER NORDIC skadesløs i den udstrækning, LIFTER NORDIC pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade og sådant tab, som LIFTER NORDIC efter denne bestemmelse ikke er ansvarlig for overfor køberen.

LIFTER NORDIC er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af det solgte: a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i køberens besiddelse

b) på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af det solgte forårsager.

I intet tilfælde er LIFTER NORDIC ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.

LIFTER NORDIC' ansvar for tingsskade kan under ingen omstændigheder overstige købesummen for den leverede vare.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

LIFTER NORDIC og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af materiellet. Det indbyrdes forhold mellem køber og LIFTER NORDIC skal dog altid afgøres ved det aftalte værneting i henhold til nærværende salgs- og leveringsbetingelser.


8. Genanvendelig emballage

LIFTER NORDIC forbeholder sig retten til at fakturere køber for genanvendelig embal-lage (herunder EUR-paller, plastic EUR-paller, plastic Bigboxe og plastickasser) i det omfang, køber ikke returnerer eller ombytter sådan emballage.

9. Ansvarsfraskrivelse og force majeure

Strejke, lock-out, forretningsforstyrrelser, restriktioner fra offentlige myndigheder, forsinket levering fra underleverandører og lignende omstændigheder, der er uden for
LIFTER NORDIC' kontrol, forlænger tidspunktet for levering til kunden, indtil omstændig-heden er ophørt, idet LIFTER NORDIC er berettiget til at annullere ordren, såfremt omstændigheden vedvarer mere end 30 dage.

Hvis ordren annulleres af LIFTER NORDIC som følge af sådanne omstændigheder, sker dette uden at køber kan rette krav mod LIFTER NORDIC. Krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer og lignende begivenheder ude af parternes kontrol, herunder mangel på råvarer, konfiskation, valutarestriktioner eller myndighedernes ind-griben, giver LIFTER NORDIC ret til helt eller delvist at ophæve ethvert tilbud og stående ordrer. Den part, der hævder force majeure er forpligtet til at informere den anden part ved ekspresbrev/telefax inden 7 dage efter, der er indtrådt force majeure.

10. Tvister

Enhver tvist mellem parterne vedrørende denne kontrakt skal afgøres i overensstemmelse med Dansk Ret.  Tvister skal altid søges afklaret udenretligt. Såfremt en tvist ikke kan afklares i mindelighed, skal tvisten afgøres af Det Danske Voldgiftsinstitut i København. LIFTER NORDIC kan dog vælge at anlægge sagen ved Retten i Vejle. 

 


« Tilbage